หากคนมันจะรัก คุณยืนเฉยๆ เขาก็รัก ไม่ต้องทักไป โทรไป หาคนที่ไม่เคยเห็นคุณสำคัญ

เรื่องเด่น

คนมันจะรักยืนโ ง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้องทัก เขาก็ทัก เข้ามาหา คนไม่รัก ทำแ ท บล้ม หมดปัญญ า เพราะไม่ใช่ เขาหม าย ต า แต่แรกเอย่ามัวแต่รอ ว่าเขา จะมาสน คิด ว ก ว น จะทำ อ ย่ างไรหนัก

มิหนำซ้ำ ความเจ็ บ ยังไม่พอ ทักหาเขา ได้แต่รอ เขาตอบมา เจ็ บ คักหลาย หัวใ จ แสuบ าดเจ็บ ถ้ามีเข็ ม เย็ บได้ คงหลายแผล เพียงรักเขา แต่ใ จ เร า ไม่ดูแล เจ็ บคักแท้ ใจดวงนี้ มีแต่คุณ

อ ย่ า พ ย า ย า ม ไปวิ่ง ต า ม ใคร จนคุณดูไร้ค่า เราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

1 ดู แ ล ตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

2 โลกนี้ ไม่ได้มีแค่ เขา คนเดียว ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

3 คุณต้อง รักตัวเอง และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

4 การที่ คน คนเดียว ป ฏิ เ ส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ พิ สู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

5 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

6 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้ า คุณต้อง เ ชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร

7 ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เ ห ตุ ผ ล โช ค ช ะ ต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่ เพร าะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

8 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้องให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

9 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยอมรับ ความจริง

10 ยิ่งคุณ ดื้อดึง และ เหนี่ ย วรั้ ง เขาไว้ คุณยิ่งดู ไ ร้ค่ า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป