พิมรี่พาย ให้ทุนการศึกษา น้องโซคูล

พิมรี่พาย ให้ทุนการศึกษา น้องโซคูล

พิมรี่พาย  หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้ าออนไ ลน์ชื่อดัง ได้อัปเ ดตความคืบหน้า ของ โซคูล นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ หนุ่มพิการแต่กำเนิ ด แต่มีพรส วรรค์ทางศิลปะ วาดรูปส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญ าตรี และกำลังเรียนปริญญ าโท ซึ่งโซคูลได้เขียนจดหมายมาขอทุนการศึ กษา จากพิมรี่พาย ซึ่งทางพิมรี่พาย ก็ได้ลงพื้นที่ไปดู และมอบทุนการศึ กษาให้


เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยสู้ชี วิ ตมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ “โซคูล นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์” หนุ่มพิก า ร แต่กำเ นิ ด ที่กำลังโ ด่งดั งในกร ะแ สโ ลกโซเ ชียลในตอนนี้เลยก็ว่าได้ เราไปชมเรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันเลยนะจ๊ะ

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โซคูล นายพรหมพัฒน์

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 เ ฟ ซบุ๊ กเ พ จ Pimrypie – พิมรี่พาย ของ พิมรดาภรณ์ เ บญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้าอ อ นไ ล น์ชื่อดัง ได้อั ปเ ด ตความคืบห น้ า ของ “โซคูล นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์” หนุ่มพิ ก า ร แต่กำเ นิ ด

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โซคูล นายพรหมพัฒน์

แต่มีพ รส วรรค์ทางศิลปะ วาดรูปส่ งเ สี ยตั วเองเรียนจนจบปริญญ าตรี และกำลังเรียนปริญญ าโท ซึ่งโซคูลได้เขียนจดหมายมาขอทุนการศึ กษ า จาก “พิมรี่พาย” ซึ่งทางพิมรี่พาย ก็ได้ลงพื้นที่ไปดู และมอบทุนการศึ กษ าให้

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โซคูล นายพรหมพัฒน์

โดยทางเ พ จอั ปเ ด ตว่า ตอนนี้ “โซคูล” เรียนจบปริญญ าโทแล้ว โดยทางทีมงาน “พิมรี่พาย” ได้รับข่ าวดีจาก “น้องโซคูล” ส่งข้อความมาว่า

โซคูล นายพรหมพัฒน์

ตอนนี้น้องคูลเรียนจบ ป.โท แล้วกำลังจะเข้ารับการศึกษ าชั้นปริญญ าเอก โดยมีทุนการศึกษ าจาก “พี่พิมรี่พาย” ในการเรียนครั้งนี้ ขอบคุณที่ให้โ อก า สผมได้เรียน ถ้าไม่มีทุ นค่ าอุ ปก รณ์ตรงส่วนนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาทุ นมาจากไหน

เพราะทุนที่เรียนค่อนข้างที่จะต้องใช้เยอะมาก และใช้ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณที่ให้โ อ ก าส แล้วผมเ ชื่ อว่าต่ อไปในอนาคตผมจะต้องสร้างโ อก าสให้กับคนอื่นๆ

ได้มี โ อก าสเหมือนกับผมที่จะได้เรียนหนังสือแบบนี้ได้อีกแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นผมจะตั้งใจเรียน ป.เอก ให้จบ เพื่อจะได้ช่ วยเห ลื อสังค มต่อไปเหมือนที่พี่ทำอยู่ครับ

“นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์” รับปริญญ า มห าบัณฑิต (ปริญญ าโท) ครั้งที่ 55 ปีการศึก ษา 2562 สาขาทัศนศิ ลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มห าวิทย าลัยเชียงใหม่

พิมรี่พาย

ซึ่งก็มีแฟนเ พ จของ “พิมรี่พาย” เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ “โซคูล” พร้อมกับชื่นชมในการช่ วยเห ลื อสังค มของ “พิมรี่พาย” กันอย่างล้ นห ลามเลยทีเดียวจ้า

พิมรี่พาย